Jordpuls / En konstnärlig gestaltning för Haningeterrassen av Ulrika Sparre & Cecilia Edefalk
Haninge Konsthall 7/2 - 3/5 2020

EN BLOMSTRANDE ÄNG, EN VINDVIRVEL, EN VITSIPPSBACKE – KONSTHALLEN PRESENTERAR ETT VIDEOVERK DÄR BETRAKTAREN FÅR FÖLJA ÅRSTIDERNAS VÄXLINGAR OCH DYKA NER PÅ UTVALDA PLATSER, VARAV FLERA I HANINGE. TILLSAMMANS HAR KONSTNÄRERNA SKAPAT ETT POETISKT VERK UTIFRÅN IDÉN ATT ALLA MÄNNISKOR ÄR SAMMANLÄNKADE. "HANINGE ÄR INGEN ISOLERAD PLATS. VI ÄR SAMMAN KOPPLADE MED VÄRLDEN", MENAR KONSTNÄRERNA. FÖRUTOM VIDEOVERKET I STORFORMAT FÅR BESÖKAREN MÖJLIGHET ATT BEKANTA SIG MED ETT PAR STORA SVARTA DIABASBLOCK SOM I ETT SENARE SKEDE KOMMER ATT INSTALLERAS SOM ETT PERMANENT OFFENTLIG VERK PÅ HANINGETERRASSEN I HANDEN.

Cecilia Edefalk och Ulrika Sparres gemensamma utställning Jordpuls utgår ifrån idén att vi är omgärdade av energier som rör sig över jorden, mellan människor, stenar och städer. De utgår ifrån energistråk vars positiva karaktär antas ge ökad kraft om man befinner sig i dess linje. Genom att studera dessa så kallade "leylinjer", som sägs korsa jorden och passera många historiska platser såsom Stonehenge i England, pyramiderna i Egypten och Ales stenar i södra Sverige kopplas platser över landet och världen samman.
Idén om leylinjer har ingen dokumenterad vetenskaplig grund, även om människor världen över vittnat om linjernas verkan och idén är väl förankrad inom esoteriskt inriktade sällskap. Leylinjernas vetenskapliga vara eller icke vara är ingen central fråga i Cecilia Edefalk och Ulrika Sparres verk, utan fyller snarare en rent visuell funktion som lackmuspapper för "det andra", det vi kan förnimma men inte sätta fi ngret på.

Människan har alltid sökt sig till nya platser. Ofta av nöd, men även av nyfi kenhet och lust. Kroppar som förfl yttar sig lämnar spår, konkret i form av gamla boplatser eller flygplanets koldioxidutsläpp, men även i form av immateriella spår som språk, religiösa system och världsbilder. Dragna till samma plats formas stråk av människor. Stråk av kroppar, liv, förnimmelser och energier.
Haninge är en plats som varit bebodd i tusentals år, som formats och fortfarande formas av alla de människor som föds här eller flyttar hit. Konstnärerna tar fasta på de leylinjer som sägs korsa Haningeterrassen och önskar lyfta platsens energi och förstärka dess verkan genom att placera ut diabasblock vid extra kraftfulla punkter.

Genom att försöka urskilja mönster i tillvaron har människan sen urminnes tider skapat olika typer av system för att förstå världen och hantera sin existens. Om det genom århundradena ofta varit kyrkan och prästerskapets roll att axla tolkandet av tillvarons mysterier har denna roll idag delvis övertagits av konstnären. Organiserade trossystem har i slutändan ofta låst sig vid att upprätthålla makt, men konstnären kan i sin mer oberoende roll undersöka tillvarons mysterier på ett friare vis. Till skillnad ifrån vetenskapen som måste förhålla sig till en mätbar sanning står konstnären fri att använda sig av idéer och system från de mest skilda områden. Genom konstnärens blick erbjuds betraktaren chansen att pröva tillvarons premisser på ett nytt och friare sätt.

Om Ulrika Sparre och Cecilia Edefalks videoverk tar fasta på det konkret synliga i form av träd, växtlighet och stenblock, syftar de två svarta diabasblock som placerats ut i konsthallen på de underliggande strukturer som kan tänkas upprätthålla vår existens. Diabasens uråldrighet ställs mot grönskans förgänglighet, samtidigt som de är del av samma varande. Människans fåfänga tendens att se sig själv som skapelsens krona, med all makt i sina händer har med goda grunder kommit att ifrågasättas allt mer i och med klimatförändringar och naturkatastrofer i dess spår. Vi kanske är en parentes i universums historia? I ett sådant läge känns en mer jämställd och lyhörd relation till sin omgivning som en väg framåt och Cecilia Edefalks samtal med Helande punkt, ett svart diabasblock brutet i Svarta bergen i Skåne, ett följdriktigt försök att på ett handfast vis etablera en mer jämställd relation till sin omgivning.

Text av Sarah Chrapkowska Florén
Haninge Konsthall

Recension av Jordpuls
DAGENS NYHETER 19/3 2020 Milou Allerholm
Haninges jordpuls förstärks av konstnärsduo

Ladda hem utställningskatalog (PDF 4.43 MB)

Den konstnärliga gestaltningen Jordpuls installeras i Haningeterrassen med start 2021.

Close periphery / C-print
- A journal about contemporary art
A conversation between Ulrika Sparre & Cecilia Edefalk