all Is well / Allt är bra / 2011
scroll down for english
Performanceverket ”Allt är bra” utgår från en idé om äldre tiders
stadsvakt(Town crier). Stadsvakten (som kunde vara en man eller en kvinna) vaktade staden på natten när dess invånare sov. Varje timme ringde hon i sin klocka för att upplysa om tiden samt meddela att allt var lugnt i staden.

"Allt är bra" utforskar idén om kollektiv och individuell rädsla och hur media, språk och politik påverkar människor att tro att de är i en utsatt situation eller under hot. Rädsla är den utlösande faktorn för individers beteende inom alla nivåer i samhället. Oron kontrollerar
våra mönster och hur vi agerar och reagerar i relation till andra människor och oss själva.
Genom kontroll har vi funnit sätt att undertrycka våra rädslor och den mänskliga hjärnan måste hela tiden lugnas för att känna sig fri från faror, varvid konsumtion kan tillgodose just detta behov. Konsumtionssamhället har till huvudsaklig uppgift att genom shopping förmedla en sanning, därigenom infrias trygghet. Genom att konsumera blir du upptagen av gruppen och accepterad, och i förlängningen tryggas din överlevnad.

I dagsläget råder en stor ovisshet i världen. Vi är mer osäkra, vi vet inte vad som väntar oss eller hur problemen kommer att lösas. Och garantin för att "Allt är bra" kan både inge trygghet och komma att öka dina rädslor och tvivel om framtiden. Vi lever vårt ganska lugna liv och då får vi höra "Allt är bra". Det betyder att det tidigare fanns ett hot, var vi i fara? Vilken typ av fara var det och varför har ingen varnat oss? Vad exakt var fel?
- Jag intar rollen av den civila stadsvakten, där jag förutsättningslöst inger trygghet och lugn.

Video 1/2 in the diptyk VIMEO view here

All is well

Allt är bra i Östra Göinge
Performance Ulrika Sparre / En film av Sadik Salem https://vimeo.com/147017180

english
Ulrika Sparres´ “All is well” is based on an idea of the ancient city guard, also called the Town Crier. The Town crier, which could be a man or a woman, was watching the city at night when its inhabitants were asleep. Every hours she called in her bell and to tell you the time and to inform that all was quiet and peaceful in the city.

All is well is exploring the idea of collective and individual fears and how media, language and politics influence people to believe that they are in a vulnerable or under threat. Fear is the trigger for behavior of individuals in all levels of society. Anxiety control our patterns and how we act and react in relation to other people and ourselves. By controle, we found ways to suppress our fears and the human brain must constantly be calmed to feel free from hazards. In contemporary society consumption can meet precisely this need. Consumer society's main task, by shopping convey a truth, thereby met security. By consuming, you will be accepted by the group, and ultimately ensured your survival.

In the current situation there is great uncertainty in the world. We are more insecure, we do not know what that awaits us, or how the problems will be solved. And the guarantee for that "All is well" can both produce security and will increase your fears and doubts about the future. We live our lives pretty quiet and then we hear "All is well". This means that previously there was a threat, we were in danger? What kind of danger was it, and why has not anyone warned us? What exactly was wrong?
- I take the role of the civil Town crier, where I unconditionally submits security and calm.ALL IS WELL /appearances
Östra Göinge 2016 view documentary by Sadik Salem https://vimeo.com/147017180

Bästa biennalen 2016
Dunkers Kulturhus Live art and Performance /Moderna Museet Malmö + TATE

European Horizon / videoscreening / Prague / Tina B contemporary art festival 2012

Twice as True / videoscreening / performance / GLOBAL TALKS / 2012

TIMESPACE Skogsfestivalen / performace

Beaver Projects / videoscreening, soloexhibition / Copenhagen 2012

Framföra ord / performace / Slakthusateljeerna / 2012

Power Distortion 2:4 / performace / Konstnärshuset / 6 mars / 19 April / 1 Maj / 2 Juni / 2012

European Horizon / performace / Sputnik 1 Mikkeli, Finland 23-29 April 2012

Damernas Paradis / performace /Färgfabriken 14 Sept 2011

TIMESPACE exhibition series d
ownload pdf
ALL IS WELL (lightbox / multipel of 20) One Lucia - Stene Projects / Stockholm