traces of existence / Medborgarspelet / Ulrika Sparre
Judiska museet c/o Blekinge museum / Karlskorona

scroll down for english
Learn more about Traces of Existence by the Jewish Museum in Stockholm nad the artists invited into the project.

2018-03-15 – 04-15
Medborgarspelet / Traces of Existence http://www.judiska-museet.se/

From June 6th 2019 in the permanent collection of the new Jewish museum in Stockholm.

DN 5/6 2019 - Nu öppnar Judiska museet 'En del av det svenska kulturarvet*

Konst i Blekinge (podcast 26 min med Ulrika Sparre)

Ateljésamtal med Ulrika Sparre (podcast 7 min) Judiska Museet

Konstnär Ulrika Sparre
Nedslaget i Karlskrona som Judiska museet gör genom Traces of Existence är inte bara ett historiskt sökande utan också en konstnärlig betraktelse av liv och samhälle, av lagar och hinder, integration och medborgarskap. Genom konstnären Ulrika Sparres tolkning återspeglas den historiska kontexten i Karlskrona och ges ett universellt och mänskligt perspektiv.
Ulrika Sparres konstnärliga uttryck balanserar elegant mellan minimalism och humor, mellan vetenskap och mystik. Hon är likt Emanuel Swedenborg en uppfinnare och vetenskapsman och genom sin konstnärliga praktik söker hon efter frekvenser som når andliga världar. Sparre har i sitt konstnärskap en egensinnig sensibilitet för mänskligt handlande och en förmåga att genomlysa de lager av mänsklighet som formar ett samhälle.

Under fyra torsdagar upplåter Blekinge Läns Tidning en helsida som ett utställningsrum åt konstnären. På Blekinge museum påbörjas en vandring i stadsrummet som är länkad till verken i tidningen.

Historien kretsar kring Fabian Philip, en ung judisk man som etablerar en segelduksfabrik i örlogsstaden i slutet på 1700-talet. Philips historia är kantad av både ilska och uttalade hot mot en trög statsmakt, men också av ära och medaljer från det omgivande samhället. Det är i spåren av de autentiska platserna, arkiven, breven och berättelserna som Ulrika Sparre tar sin utgångspunkt. I ett av Sparres fyra verk fångas ljuden från Fabian Philips enda dotter, Eleonora Rubens gravsten upp, i ett annat organiseras en guidad tur i spåren av familjen Philips (Rubens) mångfacetterade verksamhet. Sparre tolkar också Fabian Philips frustrerade korrespondens om medborgarskap och kampen mot judereglementets restriktioner i ett textverk. En vacker pesachservis, dammig och oanvänd i ett skåp i familjens stora gård Afvelsgärde, berättar om stora sällskap med långväga gäster, om judiska seder och en släkts långa historia. Ulrika Sparre söker efter ledtrådar om segelduks tillverkning, Marinmuseums båtverkstad. Guidad tur i liten bil. Följer spåren av familjen Philip/Ruben genom Karlskrona.

Text: Åsa Andersson Broms

(english)

Artist Ulrika Sparre
The visit to Karlskrona that the Jewish Museum is undertaking in connection with Traces of Existence is not just a search for history but is also an artistic reflection on life and of society, on regulations and restrictions, integration and citizenship. Ulrika Sparre's artistic interpretation reflects the historical context of Karlskrona, giving it a universal and human perspective.
Ulrika Sparre's artistic approach is an exquisite balance between minimalism and humour. Science and mystery. Like Emanuel Swedenborg she is an inventor and a scientist and, with her artistic praxis she looks for traces of frequencies that extend to spiritual worlds. In her art Ulrika Sparre displays an extraordinary sensitivity to human action and an ability to illuminate the layers of humanity that shape a society.

On four Thursdays the local newspaper, Blekinge Läns Tidning, will make a whole page available as an exhibition space for the artist. A guided walk through the town with links to the works shown in the newspaper will commence at the Blekinge Museum.

The narrative centres on Fabian Philip, a young Jewish man who established a canvas factory in this naval port towards the end of the 18th century. Philip's story is marked by anger and by threats to a dawdling civil service, but also by praise and by medals from the local community. Ulrika Sparre finds her point of departure in the traces of the authentic places, as well as the archives, letters and narratives. One of Ulrika Sparre's four works picks up the sound from Eleonora Ruben's grave. Another of the manifestations consists of a guided tour of the traces of the Philips (Rubens) family's multifaceted activities. In a textual work Ulrika Sparre also reflects on Fabian Philips' frustrated correspondence pertaining to his citizenship and his struggle with the restrictions imposed by the Jewish Ordinance. A fine porcelain Pesach service, found dusty and unused in a cupboard at the family's extensive Avelsgärde estate, speaks of large family gatherings with guests from near and far, as well as of Jewish Seder and the family's long history.

Judereglementets Karlskrona - Judiska Museet c/o Blekinge länsmuseum

Traces of existence
är ett konstnärligt projekt utanför det museala rummet och en kunskapsplattform där ny forskning synliggörs och berättas. Fem konstnärer har bjudits in för att kommentera, tolka och lägga nya perspektiv på platserna och berättelserna. Det är det allmängiltiga som Traces of existence vill lyfta fram, det som förenar oss människor, inte det som skiljer oss åt. Genom att koppla samman berättelser med deras autentiska plats skapas förutsättningarna för ett nytt möte med historien. Konstnärlig ledare Åsa Andersson Broms.

Ulrika Sparres utställning Medborgarspelet pågår i Karlskrona 15 Mars - 15 April 2018.

Press
Konst i Blekinge (podcast 26 min)
http://www.konstiblekinge.se/avsnitt/23-judiska-spar-i-karlskrona-traces-of-existence/

Judiska museet Ateljésamtal med Ulrika Sparre (podcast 7 min)
http://judiskamuseet.se/utforska/traces-of-existence/ateljesamtal-med-ulrika/

Blekinge Läns Tidning 15 mars 2018
http://www.blt.se/kultur/har-borjar-medborgarspelet-unikt-konstprojekt-om-judisk-historia-i-karlskrona/

Blekinge Läns Tidning 14 mars 2018
http://www.blt.se/kultur/ulrika-sparre-gor-konsten-i-blt/

Blekinge Läns Tidning 22 mars 2018
http://www.blt.se/kultur/har-ser-du-ett-nytt-konstverk/

Blekinge Läns Tidning 28 mars 2018
http://www.blt.se/kultur/nya-konstverket-vittnar-om-strikt-religiositet/

Nocha Eleonora Rubens 1790-1860
(ljudverk och fotografi)
http://judiskamuseet.se/utforska/traces-of-existence/traces-of-existence-medborgarspelet/eleonora-ruben/


15/3 2018 Blekinge Läns tidning (verk 1/4)
Judereglementet/Migrationsverket
Permanent installation at Jewish Museum in Stockholm (6/6 2019)

Judiska museet in Stockholm (Juni 2019)
22/3 2018 Blekinge Läns tidning (verk 2/4)
Judereglementets Carlskrona 1797 guidad av Harry Svensson.


5/4 2018 Blekinge Läns tidning (verk 4/4)
Nocha Eleonora Rubens 1790-1860
http://judiskamuseet.se/utforska/traces-of-existence/traces-of-existence-medborgarspelet/eleonora-ruben/
#medborgarspelet presenterad på Judiska museet

Presentation på Judiska museet i Stockholm (Juni 2019)