Bortom Allt / Stene Projects / Stockholm 2014


©Fotograf Fredrik Sweger

Bortom allt
ljud, ljus och text installation
2 Okt - 1 Nov 2014
Stene Projects
Bortom allt on Youtube

scroll down for english

Vi lever i tron på en samhällelig idé som strävar mot att världens mysterier med tiden kommer att avslöjas med hjälp av vetenskapliga och rationella metoder. Denna upplysningstanke har efterföljts av en postmodernism som hävdar att alla våra föreställningar, religiösa såväl som vetenskapliga, är sociala konstruktioner. Denna pluralistiska hållning har påverkat dagens förhållande till andlighet och spiritualitet och är en bidragande orsak till vår fragmentariserade världsbild där vi inte längre pratar om det gemensamma. Avsaknaden av kollektiva överenskommelser och berättelser genererar sökanden som tar sig många uttryck.

När religionerna och de stora berättelserna inte längre förser oss med mening måste vi söka den på annat håll. Några av nutidsmänniskans vanligaste frågor är existentiella: leder mitt liv till något? Har det ett värde? Försvinner det i intet? Kommersialisering och företagsvärden vinner marknadsandelar i andlighetens värld när nutidsmänniskans rädsla för tomhet, förlust och existentiell yrsel har blivit en handelsvara.

I Ulrika Sparres utställning Bortom allt gestaltas genom text, ljus och ljud en berättelse om en uppenbarelse. I sitt arbete har hon under en längre tid undersökt hur dagens andliga upplevelser och visioner kan ta sig uttryck och vilka situationer, miljöer och platser som ligger till grund för en sådan erfarenhet. Kanske återspeglar individens sökande vår längtan efter en berättelse i en värld som inte längre delar en enhetlig livssyn och där en konstant faktor är denna: behovet av mening. I dagens samhälle ses mystiska upplevelser och oförklarliga händelser inte som trovärdiga berättelser. Det som inte kan förklaras ges inte ett värde och anses inte vara en saga att bygga en gemensam tankevärld på.

Man kan hävda att vi lider av symbolförlust och en därmed sammanhörande normförflackning. Många känner att de lever i ett livsåskådningsmässigt vakuum och försöker på olika sätt att fylla det existentiella tomrummet med mening. I en sådan otrygg värld kan fundamentalistiska tolkningar av världen lätt få en stark grogrund. Känslan av meningslöshet ersätts då av en "farlig visshet", den visshet som hör samman med en övertygelse om att den text man förlitar sig på är den enda sanna vägledningen i livet. Den skapar ordning och reda i en mer eller mindre kaotisk värld. Den frigörelse som började med upplysningstiden utmynnar i fundamentalismens slutenhet.

Tack till:
Antoon Geels
Ljud Alf Tumble

DOWNLOAD PRESS RELEASE

We are living in the belief that all the worlds mysteries, over time, will be revealed through scientific and rational methods. This enlightenment idea is followed by post-modernism which claims that all our beliefs, religious as well as scientific, are social constructions. This pluralistic approach has influenced today's relationship towards spirituality and is a contributing factor to our fragmented worldview where we no longer talk about the common. This lack of collective agreements and stories generates a search which takes many forms.
 
When our religions and collective stories no longer provide us with truth, we must seek it elsewhere. Some of mankind's most common questions are existential: Does my life lead anywhere? Does it have a value? Does it disappear into nothing? Commercialization and the market is gaining shares in a world where our fear of emptiness, loss and existential vertigo has become a commodity.
 
In Ulrika Sparre's exhibition Beyond she visualizes through text, light and sound a story about a revelation. In her work she has for a long time examined how today's spiritual experiences and visions can be expressed and in which situations, environments and places such an experience can take place. Perhaps this can reflect the individuals longing for a story in a world that no longer shares a coherent view of life and where a constant factor is this: the need for meaning.
In today's society mystical experiences and inexplicable events are not seen as valuable stories. What can not be explained is not a story considered worth building a common mindset on.
 
One could argue that we suffer from symbolic loss and an associated norm superficiality. Many feel that they live in a philosophical and existential vacuum, trying in different ways to fill this void with meaning. In such an uncertain world fundamentalist interpretations of the world can easily get a strong breeding ground. The feeling of meaninglessness are then replaced by a "dangerous certainty", the certainty associated with a conviction that the text you rely on is the only true guidance in life. It creates order in a more or less chaotic world.