jag är störst / i am great
ljudinstallation 2min 37sekJag är störst AUDIO Mp3

Svenska
Verket Jag är störst är ett försök att hitta en form för att förena individualister i Sverige. Jag arbetar utifrån formen av ett böneutrop där jag tänker mig att Jaget tillbeds. Jag läser själv in utropet och använder mig av samma estetik som den muslimska bönesången. Tanken är att genom sång/bön förena människor i en miljö.
Utgångspunkten är den muslimska bönen, där människor förenas och styrs genom ljudet från minareten. Där Vi (som förenas genom en gud) har en större betydelse än Jag.

Idag har vi i Sverige svårt att hitta något som förenar oss bortom reklambudskap eller tron om en gud. Vi får redan från tidig ålder lära oss att vi själva är ytterst ansvariga för utvecklingen i våra liv.
Är det möjligt att se människor omkring oss som ett kollektivt vi med jaget som ett gemensamt mål? Detta som en naturlig del i vår strävan efter att vara det självsäkra Jaget som uppnår allt.
Kan vi – genom våra jag – skapa en förenande kraft genom tron på oss själva som individer och individualister. Detta i kombination med våra ambitioner att utmärka oss genom vårt eget varumärke och våra egna livsval.

Vad är det som förenar människor i Sverige?
Verket vill föra ett samtal runt samtida livsåskådning, sekularisering och individualismen som följd av ett kapitalistiskt västerländskt samhällsystem, där tron på oss själva är den enda vägen.

English
The piece Jag är störst /I am great is aiming to find a form to unite individuals in a secular country. The starting point is Sweden, the most secular country in the world where belief in the individual is strong. I am the caller of a prayer where the “I” is worshiped, using the same aesthetics as the call broadcast from a minaret.
I wish through this song to unite people in an environment.
The starting point is the muslim prayer where people unite and are steered by the sound from the caller of the minaret, where “we” (who are united by god) has a greater meaning then “I”.

In Sweden and other highly secular countries today, we have difficulty finding values to unite us beyond consumer messages, advertising or the belief in a god. From an early age we learn that we are responsible for the development of our own lives.Is it possible to see people around us as a communal "we", while we are so closely defined by “I”? Is this a natural part of our struggle to become the self-confident "I" who can achieve anything?
Can we – through I (myself) – create a uniting power through the belief in ourselves as individuals? This in combination with our ambition to distinguish ourselves by individual branding and choices in our way of living.

What is uniting people in Sweden today?
The work discusses contemporary belief and outlook on life, secularization and individualism as a result of western capitalism, where the belief in ourselves is the main motivation.

Konstnär Ulrika Sparre 2007

Listen to Jag är störst

launch video / documentation bastard Gallery östgötagatan